HL7

Objavljeno dne:

Izobraževanje HL7 - Standardi v zdravstvu - posodobljena vsebina

 

Slovensko društvo za medicinsko informatiko – Sekcija HL7 organizira izobraževanje – spoznavno delavnico

Standardi v zdravstvu - posodobljena vsebina

Delavnica bo 6. in 7. marca 2019 v računalniški učilnici Medicinske fakultete v Ljubljani, Vrazov trg 2.

Program izobraževanja si lahko preberete na povezavi: Program izobraževanja

Na izobraževanje pa se prijavite na Prijavnica na izobraževanje HL7. Izpolnjeno prijavnico pošljete na naslov društva SDMI po navadni pošti ali skenirano po elektronski pošti na hl7@sdmi.si.

Vljudno vabljeni!

Objavljeno dne:

Izhodišča za pripravo nacionalne strategije zdravja na daljavo

Spoštovani,

12. in 13. junija bo na Medicinski fakulteti v Ljubljani izobraževanje HL7 z naslovom
Standardi v zdravstvu

Na delavnici bodo predstavljeni izbrani HL7 standardi, predvsem s stališča uporabe v slovenskem sistemu zdravstvenega varstva. Delavnica je namenjena tako vodstvenim delavcem kot odgovornim osebam na področju zdravstveno informacijskih rešitev, njihovim uporabnikom in načrtovalcem.

Podrobnosti o delavnici si oglejte v vabilu na delavnico.

Klinično delo vedno več izvajalcev zdravstvene dejavnosti je v Sloveniji čedalje bolje podprto tudi s (kliničnimi) informacijskimi sistemi. Žal pa posamezni informacijski sistemi med seboj praktično niso povezani in ne omogočajo elektronske izmenjave podatkov in omogočajo zbiranje le delno strukturiranih podatkov. Ustrezne državne organizacije in ministrstva v Sloveniji niso naredili veliko za določitev standardov na področju zdravstvene in biomedicinske informatike kljub že skoraj desetletni vključenosti Slovenije v EU in v evropsko pobudo eZdravje. V več zahodnih državah so v tem času dosegli velik napredek ravno z določanjem nacionalnih in mednarodnih standardov zdravstveno informacijskih rešitev, ki omogočajo veliko boljše in navzven poenoteno delovanje zdravstvenih informacijskih sistemov tudi v primeru, če jih izdelujejo različni ponudniki informacijskih rešitev.

Upravni odbor Slovenskega društva za medicinsko informatiko (UO SDMI) se zaveda potreb po uvajanju poenotenih informacijskih rešitev in pomena nacionalno določenih zdravstveno informacijski standardov, zato je podprl ustanovitev nevladne, prostovoljne, samostojne in nepridobitne sekcije HL7 Slovenija, ki se bo ukvarjala s tem področjem in sodelovala z največjo neprofitno organizacijo na področju zdravstveno informacijskih standardov HL7 International.

Namen HL7 Slovenija je spodbujanje določitve zanesljivih nacionalno uporabnih zdravstveno informacijskih standardov (normativnih dokumentov, pravilnikov, priporočil ipd.) za izmenjavo, upravljanje in integracijo podatkov, ki podpirajo oskrbo/zdravljenje bolnikov ter nudenje zdravstvenih storitev. Sekcija pomaga pri vzpostavljanju prilagodljivih in stroškovno učinkovitih pogojev, standardov, smernic, metodologij in podobnih storitev, ki omogočajo interoperabilnost, lokalizacijo, združljivost in učinkovitost zdravstvenega informacijskega sistema in elektronskega zdravstvenega zapisa.

Namen sekcije HL7 Slovenija je zagotoviti referenčno točko za prilagajanje, lokalizacijo, razvoj in razširjanje zdravstveno informacijskih standardov HL7 (in dopolnjujočih zdravstveno informacijskih standardov) v Sloveniji v skladu s pravili in omejitvami definiranimi s strani HL7 International.

Sekcija svojo dejavnost oblikuje v skladu s programom sekcije. Namen sekcije je tudi povezati vse nosilce na področju standardizacije zdravstvenih informacijskih sistemov (še posebej na področju standardov HL7) ter na ta način usklajevati vsebinski razvoj, kakovost in sodobne oblike dela na področju oblikovanja, uvajanja in izobraževanja na področju zdravstveno informacijskih standardov.

Z namenom uresničevanja svojih ciljev se sekcija med drugim ukvarja tudi z naslednjimi nalogami:

(1) Aktivnosti na področju standardizacije

 • prilagajanje in lokalizacija standardov HL7 glede na lokalne in regijske zahteve skladno z pravili in omejitvami HL7;
 • dopolnitve standardov HL7 glede na nacionalne zahteve skladno z pravili in omejitvami HL7;
 • sodeluje pri oblikovanju šifrantov, slovarjev in nomenklatur skladno s pravili in omejitvami HL7;
 • sodeluje pri oblikovanju predlog (podatkovni modeli in nabori glede na generične HL7 standarde);
 • ustvarja trdne povezave z mednarodnimi in domačimi standardizacijskimi organizacijami;
 • zagotavlja odgovore na specifična vprašanja povezana s standardizacijo na sploh in še posebej v povezavi s HL7.

(2) Promocija, usposabljanje, izobraževanje, razvoj in svetovanje

 • organizira predavanja, tečaje, delavnice, posvetovanja, razprave, seminarje, konference za svoje člane ter za zainteresirano javnost s posebnim poudarkom na HL7 standardih;
 • zalága in izdaja strokovno, pedagoško in znanstveno literaturo ter izobraževalne materiale s področja dejavnosti sekcije.
 • (3) Spremljanje
 • sistematično zbira informacije o izdelkih, tehnologijah, projektih in iniciativah povezane s standardizacijo in še posebej s HL7;
 • spremlja razvoj izkušenj in dobrih praks na področju zdravstveno informacijskih standardov, še posebej pri standardih HL7.

(4) Certifikacija

 • spodbuja, pomaga in koordinira pri oblikovanju strokovnih smernic in kazalnikov/meril za ocenjevanje sistemov, ki bi bili uporabni pri certifikaciji glede kakovosti in upoštevanja standardov, še posebej pri HL7 standardih;
 • certificira skladnost aplikacij, sistemov, storitev, razvojnih orodij z zdravstveno informacijskimi standardi, še posebej s standardi HL7.

(5) Raziskovanje in projekti

 • pomaga pri vsebinskem oblikovanju, izvajanju in upravljanju raziskav, raziskovalnih projektov, pobud in strategij, pri katerih je zahtevana uporabo standardov, še posebej HL7 standardov.

(6) Ostalo

 • obvešča člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja sekcije,
 • stalno informira svoje člane in zainteresirano javnost o standardih, še posebej HL7 standardih,
 • spodbuja strokovni razvoj svojih članov,
 • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju sekcije.
 • skrb za dvig strokovnega znanja svojih članov,
 • sodelovanje pri načrtovanju vzgojno izobraževalnih programov s področja dejavnosti sekcije,
 • s pristojnimi organizacijami sodeluje pri oblikovanju slovenskega izrazoslovja na področju (zdravstveno informacijskih) standardov,
 • daje pobude za zakonodajne ukrepe na področju (zdravstveno informacijskih) standardov,
 • sodeluje z zdravstvenimi in visokošolskimi izobraževalnimi organizacijami, ponudniki informacijskih rešitev, uporabniki informacijskih rešitev ter sorodnimi institucijami, društvi in združenji v Sloveniji in tujini, ki uresničujejo enake oz. podobne cilje ali se ukvarjajo s podobno dejavnostjo kot sekcija HL7 Slovenija,
 • sodeluje z drugimi sorodnimi društvi in organizacijami v Sloveniji in tujini tudi na strokovnem, pedagoškem ali raziskovalnem področju.

Prijavnica v članstvo HL7

Spoštovani,
v HL7 Slovenija se včlanite tako, da prijavnico izpolnete in jo pošljete na naslov:

Slovensko društvo za medicinsko informatiko,
Katedra za javno zdravje,
Zaloška 4,
1000 Ljubljana

ali pa jo poskenirano pošljete po elektronski pošti na info@sdmi.si