O društvu

Uradni naslov društva:

Slovensko društvo za medicinsko informatiko (SDMI)
Zaloška 4
1000 Ljubljana
E-pošta: info@sdmi.si

Id. št. za DDV: SI65695194 (ni zavezanec za DDV!)
Matična št.: 5282691
Št. računa (IBAN): SI56 0203 1025 5493 251
BIC koda: LJBASI2X

Organizacija SDMI (2021–2024)

 • Predsednik SDMI: Tomaž Marčun
 • Podpredsednik SDMI: Brane Leskošek
 • Tajnica SDMI: Mojca Paulin
 • Zakladnica SDMI: Marija Zevnik
 • Namestnica zakladnice: Mojca Zima
 • Člani upravnega odbora: Tatjana Bele, Marjana Pikec, Živa Rant, Tanja Rejc, Neja Samar Brenčič, Dalibor Stanimirovič in Gregor Štiglic.
 • Člani nadzornega odbora: Dejan Dinevski (namestnik Drago Rudel), Marija Milavec Kapun (namestnik Andrej Orel), Bojan Fele (namestnik Boštjan Žvanut)
 • Člani disciplinske komisije: Emil Hudomalj (namestnica Nina Košir), Ivan Eržen (namestnica Bilka Perhavec), Jožica Leskovšek (namestnica Nadja Žlender)
 • Glavni urednik IMS: Gaj Vidmar

Članstvo

Član društva lahko postane oseba, ki je kakorkoli povezana z zdravstveno informatiko in sprejema pravila društva. Redni član lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki dela na področju zdravstvene informatike ali se zanjo zanima. Sprejem v članstvo se opravi na podlagi pristopne izjave člana in plačane članarine za tekoče leto. O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor društva. Članarina za članstvo v SDMI do nadaljnjega znaša 10 EUR.

Včlanitev

Za pdf prijavnico kliknite tukaj.

Vaši podatki bodo poslani na e-naslov tajnice društva in bodo obravnavani z vso potrebno zaupnostjo. O sprejemu vaše prijavnice in sprejemu v članstvo boste obveščeni s povratno e-pošto. Prijavite se lahko tudi s pomočjo prijavnice v obliki pdf datoteke, ki si jo lahko natisnete, jo izpolnite in podpišete ter pošljete po elektronski pošti na naslov info@sdmi.si ali po navadni pošti na uradni naslov društva:

Slovensko društvo za medicinsko informatiko (SDMI) c/o Katedra za javno zdravje
Zaloška 4,
SI-1000 Ljubljana

Članarino, prosimo, nakažite na transakcijski račun društva. Podatki za plačilo letne članarine SDMI so:

znesek: 10,00 EUR
račun/IBAN: SI56 0203 1025 5493 251
banka: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.
bic BANKE: LJBASI2X
namen: priimek in ime člana
Naziv prejemnika: SDMI, Zaloška 4, 1000 Ljubljana

Screenshot 2023-04-05 112816
Vzorec položnice
Če članarine ne boste pravnali sami ali želite plačati več članarin skupaj, se, prosimo, obrnite na e-naslov info@sdmi.si (navedite imena vseh, za katere želite plačati članarino) in vam bomo izdali ustrezen račun. Brez plačila letne članarine ne morete sodelovani na skupščini ali pri drugih aktivnostih SDMI.

Statut društva

Statut društva

STATUT DRUŠTVA SDMI

(STATUT pdf)

Na podlagi 20. in 33. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, štv.: 60/95 in 49/98) in Odločbe Ustavnega sodišča RS (Uradni list RS, štv.  89/99) je Občni zbor društva dne 01.12.2004 sprejel spremembe in dopolnitve Statuta Slovenskega društva za medicinsko informatiko kot njegovega temeljnega akta, tako da se spremenjeni in dopolnjeni Statut glasi:

STATUT

Slovenskega društva

za medicinsko informatiko

I. Ime in sedež društva, druge splošne določbe

1. člen

Ime društva je: Slovensko društvo za medicinsko informatiko (v nadaljnjem besedilu: društvo).

Ime društva v angleškem jeziku je: Slovenian Medical Informatics Association.

Skrajšano ime društva je SDMI.

Sedež društva je: Ljubljana, Zaloška cesta 4.

Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

2. člen

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb – strokovnjakov, ki se združujejo zaradi skupnih interesov pri delu na  področju medicinske oz. zdravstvene informatike (v nadaljnjem besedilu: medicinske informatike).

 

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

 

4. člen

Pečat društva je okrogle oblike, na obodu pečata je napis »Slovensko društvo za medicinsko informatiko«, v sredini v nivoju premera je od besedice: »društvo« proti desni zapisana beseda: »Ljubljana« in spodaj pod to besedo:«Zaloška 4«.

Znak društva je kvadratne oblike. V sredini sta krog in stilizirana kača, ki sega do spodnjega roba kvadrata. Nad krogom je napis »SDMI«.  Znak je zelene barve na beli podlagi oziroma črne na zeleni podlagi.

Zastava društva je bele barve, v njeni sredini je znak društva v zeleni barvi. Zastava ima razmerje  dolžine s širino 3:1.

 

5. člen

Društvo lahko sodeluje in se povezuje z drugimi društvi oz. zaradi uresničevanja skupnih  interesov z drugimi društvi ustanavlja zvezo društev.

Društvo lahko sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne oz. tuje organizacije, ki imajo društvu podobne namene in cilje.

 

6. člen

Delo društva je javno.

Svoje člane obvešča društvo:

-  s pravico vpogleda v zapisnike organov društva;

-  z objavami na predstavitveni Internetni strani društva;

-  preko društvenega glasila;

-  preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, novinarske konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajane točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

II. Namen in naloge društva

 

7. člen

Osnovni namen društva je pospeševanje razvoja medicinske informatike, skrb za strokovni razvoj članstva in zastopanje dejavnosti medicinske in zdravstvene informatike oz. njihovih nosilcev v družbi.

 

8. člen

Svoj namen uresničuje društvo med drugim tudi z izvajanjem naslednjih nalog:

- organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference za svoje člane,

- obvešča člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva,

- sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno-raziskovalno ukvarjajo z medicinsko informatiko,

- vzpodbuja raziskovalno dejavnost svojih članov,

- sodeluje pri oblikovanju slovenskega izrazoslovja s pristojnimi organizacijami,

- izdaja strokovno revijo Informatica Medica Slovenica  v skladu z veljavnim zakonom,

- se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva.

 

 

III. Članstvo

 

9. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Društvo ima redne  in častne člane.

 

10. člen

Redni član lahko postane vsakdo, ki dela na področju medicinske in zdravstvene informatike ali se zanjo zanima.

Sprejem v članstvo se opravi na podlagi pristopne izjave bodočega člana in plačane članarine za tekoče leto.

 

11. člen

Častno članstvo se dodeljuje domačim ali tujim strokovnjakom, ki imajo pomembne zasluge za delovanje društva kot tudi za razvoj medicinske informatike.

Naziv častnega  člana podeli skupščina društva na predlog upravnega odbora društva.

Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja.

12. člen

Pravice članov društva so:

- da volijo in so izvoljeni v organe društva;

- da sodelujejo pri delu in odločanju društva;

- da dajejo pobude in predloge za izboljšanje dela društva;

- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva in njegovim finančno-materialnim poslovanjem.

Dolžnosti članov društva so:

- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe društva;

- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju programa, namena in  nalog društva;

- da redno plačujejo članarino, najpozneje do 01.06. v tekočem letu v višini, ki jo določi skupščina;

- da varujejo ugled društva.

13. člen

Članstvo v društvu preneha:

- s prostovoljnim izstopom,

- s črtanjem,

- z izključitvijo,

- s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva skupščina na predlog upravnega odbora, če član kljub opominu ne plača članarine do 01.06. v tekočem letu. Na črtanje iz društva je mogoča pritožba na skupščino.

O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija v primeru, če je podan utemeljen razlog, da deluje član v nasprotju s statutom društva. Zoper sklep disciplinske komisije se član lahko pritoži na  skupščino društva, ki  o zadevi dokončno odloči.

IV. Organi društva

 

14. člen

Organi društva so:

- skupščina;

- upravni odbor;

- nadzorni odbor;

- disciplinska komisija.

Mandatna doba vseh organov društva je 4 leta.

15. člen

Organe društva, navedene v drugi alinei in  nadaljnjih alineah predhodnega člena, voli skupščina društva.

Skupščina imenuje volilno komisijo, ki izvede volitve v organe iz prejšnjega odstavka in ugotavlja rezultate volitev.

Listo kandidatov pripravi kandidacijska komisija, ki jo imenuje upravni odbor.

 

16. člen

 

Skupščina

Skupščina je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani.

Skupščina je lahko redna ali izredna. Redna skupščina sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredna skupščina pa se skliče po  sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali  na zahtevo ene tretjine članov društva. Upravni  odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izredne slupščine ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora  predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je bila sklicana.

 

17. člen

 

O skupščine s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 8 dni pred sklicem.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov.

Če skupščina ni sklepčna, se seja odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 15 članov.

Glasovanje na skupščini je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih članov.

Volitve organov društva so praviloma tajne.

18. člen

 

Skupščina dela na plenarnem zasedanju. Za pravilen potek seje se izvolijo naslednja delovna telesa:

- delovno predsedstvo: 3 člani;

- verifikacijska komisija: 3 člani;

- zapisnikar in dva overitelja zapisnika;

- komisija za sklepe in pritožbe: 3 člani;

- volilna komisija: 3 člani ( kadar je zbor volilni).

19. člen

Pristojnosti skupščine so:

- sprejema,  spreminja in dopolnjuje statut in druge akte društva;

- sklepa o dnevnem redu;

- sprejema program dela društva;

- sprejema finančni načrt in zaključni račun;

- voli in razrešuje predsednika društva, podpredsednika tajnika in blagajnika ter člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora, disciplinske komisije in glavnega urednika strokovne revije;

- odloča o višini članarine;

- odloča o pritožbah zoper sklepe UO, NO  in disciplinske komisije;

- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami;

- odloča o prenehanju društva ter o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in nalogami društva;

- dokončno odloča o izključitvi člana iz društva.

Posamezni predlogi za razpravo morajo biti skupščini v pisni obliki poslani s strani upravnega odbora najmanj 8 dni pred sklicem skupščine.

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči skupščine,  zapisnikar in dva overitelja zapisnika.

20. člen

 

Upravni odbor

Upravni odbor je upravilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na skupščini. Za svoje delo je odgovoren skupščini.

Upravni odbor društva šteje 11 članov in to predsednika društva, podpredsednika društva, tajnika društva, blagajnika društva in 7 članov.

 

21. člen

Naloge upravnega odbora so:

- sklicuje skupščino,

- skrbi za izvrševanje programa društva,

- pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa,

- skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,

- upravlja s premoženjem društva,

- ustanavlja sekcije društva in uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in sklepov zbora,

- odloča o udeležbi članov na račun društva na kongresih in drugih strokovnih srečanjih doma in v tujini,

22. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov  prisotnih.

23. člen

Upravni odbor lahko  samostojno ali na pobudo  članov društva ustanovi sekcije društva. Sekcije so metode dela društva, organizirane po interesnem principu članov društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.

Sekcija ima svoje vodstvo in mora izdelati pravilnik o svojem delovanju. Sekcije lahko oblikujejo svoja delovna telesa.

 

24. člen

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sprejema delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za  svoje delo.

Nadzorni odbor ima  tri člane in tri namestnike članov, ki jih izvoli skupščina.Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora, lahko pa sodelujejo na sejah le-tega, vendar brez pravice odločanja.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani oz. njihovi namestniki, sklepi pa so veljavno sprejeti, če je o njih odločila večina prisotnih.

25. člen

 

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija ima 3 člane in tri namestnike članov in jo izvoli skupščina.

Predsednika komisije izvolijo člani komisije izmed sebe.

Disciplinska komisija obravnava primere kršitev statuta in za ugotovljene kršitve lahko izreka naslednje ukrepe:

- opomin,

- javni opomin,

- izključitev.

Disciplinska komisija skrbi tudi za častno poravnavo sporov med člani društva.

Disciplinska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi trije člani oz. njihovi  namestniki. Sklepi pa so veljavno sprejeti, če je o njih odločila  večina prisotnih. Zoper sklepe disciplinske komisije  se lahko člani društva pritožijo na skupščino  društva.

Odločitev skupščine je dokončna. Disciplinska komisija deluje ob smiselni uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku.

 

26. člen

 

Predsednik društva

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred  državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in  tujini. V njegovi odsotnosti ga nadomešča  podpredsednik društva.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 4 let. Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in ustavnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

Predsednik samostojno odloča o porabi finančnih sredstev v višini zneska, ki ga določi upravni odbor za tekoče leto.

27. člen

 

Tajnik društva

Za upravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli skupščina za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

28. člen

 

Strokovna revija

Društvo izdaja strokovno revijo Informatica Medica Slovenica v skladu s pravilnikom o izdajanju in urejanju revije Informatica Medica Slovenica.  Revijo ureja  uredniški odbor, ki je imenovan v skladu z omenjenim pravilnikom.

Glavnega urednika strokovne revije Informatica Medica Slovenica imenuje skupščina za dobo 4 let.

 

V. Finančno in materialno poslovanje društva

 

29. člen

 

Financiranje društva

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

- s članarino,

- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,

- z darili in volili,

- s prispevki donatorjev in sponzorjev,

- iz javnih sredstev in iz drugih virov.

30. člen

Če društvo pri opravljanju svojih dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev  premoženja med člane društva je nična.

31. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani,  ki jih sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

32. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik ali tajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi oz. računovodskimi standardi s tega področja.

Društvo ima svoj transakcijski račun.

33. člen

Delo blagajnika je javno.

Blagajnik društva ima namestnika, ki opravlja dela v času njegove odsotnosti.

Namestnik blagajnika ni član UO društva.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Društvo lahko odda vodenje finančnih knjig drugi pravni osebi, zaposli ustreznega strokovnjaka ali sklene z njim pogodbo o delu.

34. člen

V kolikor ima društvo v lasti premično in nepremično premoženje,  mora imeti le-tega vpisanega v interni knjigi.

Premično premoženje lahko društvo kupi ali odsvoji na podlagi sklepa upravnega odbora, nepremičnino pa lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa skupščine.

VI. Prenehanje društva

 

35. člen

Društvo lahko preneha:

- po sklepu skupščine z večino prisotnih članov;

- po samem zakonu;

- v kolikor se število članov zmanjša pod deset.

V primeru prenehanja društva preide njegovo premoženje na Rdeči križ Slovenije. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

O sklepu iz alinee prvega odstavka tega člena mora zastopnik društva – predsednik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ.

VII. Prehodne in končne določbe

 

36. člen

Z dnem, ko začne veljati ta statut, preneha veljati statut društva z dne 25.09.1996.

37. člen

Ta statut začne veljati 01.12.2004, ko je bil veljavno sprejet na občnem zboru društva.

 

 

 

 

 

 

TAJNIK:                                                                                      PREDSEDNIK:

(lastnoročni podpis)                                                                     (lastnoročni podpis)

Delovanje društva

Delovanje društva

POSLANSTVO in DELOVANJE

Slovensko društvo za medicinsko informatiko (SDMI) je strokovno združenje članov, ki delujejo na področju zdravstvene informatike kot izvajalci zdravstvenih storitev, proizvajalci zdravstveno informacijske opreme ali pa so samo uporabniki e-zdravstvenih storitev. Cilj delovanja društva je prispevati k zagotavljanju zdravja ljudi z delom svojih članov na področju zdravstvene informatike.

Poslanstvo SDMI je:

 • spodbujati tesnejše sodelovanje zdravstvenih informatikov na znanstvenem, strokovnem in društvenem področju
 • spodbujati tesnejše sodelovanje zdravstvenih informatikov na znanstvenem, strokovnem in društvenem področju promovirati zdravstveno informatiko v strokovnih in laičnih krogih
 • sodelovati pri oblikovanju nacionalne strategije na področju zdravstvene informatike in njenem uresničevanju

SDMI deluje na več področjih:

 • Organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje in konference s področja zdravstvene informatike
 • Sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno in znanstveno-raziskovalno ukvarjajo z medicinsko informatiko
 • Spodbuja raziskovalno dejavnost svojih članov
 • Sodeluje s pristojnimi organizacijami pri oblikovanju slovenskega strokovnega izrazoslovja
 • Obvešča člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva
 • Izdaja strokovno revijo Informatica Medica Slovenica (IMS)

Člani združenja so osebe, ki se ukvarjajo z zdravstveno informatiko v bolnicah, zdravstvenih domovih, vladnih službah, univerzitetnem okolju, drugih javnih zavodih ter v zasebnih podjetjih. Kot svojo redno dejavnost organizira društvo eno do dve letni strokovni srečanji o aktualnih temah s področja zdravstvene informatike. Vsako drugo leto je eno srečanje večje in praviloma z mednarodno udeležbo, zato ima pomen kongresa. Aktivnost članov društva se kaže tudi v udeležbi na evropskih in svetovnih kongresih ter sodelovanju v projektih, sofinanciranih s strani Evropske komisije.

SDMI se mednarodno povezuje s sorodnimi organizacijami. Od leta 1992 je društvo redni član Evropske federacije za medicinsko informatiko EFMI (European Federation for Medical Informatics)in od leta 1993 član Svetovnega združenja za medicinsko informatiko IMIA (International Medical Informatics Association). Predstavnik SDMI v EFMI in IMIA, ki je sicer član upravnega odbora SDMI je kot nacionalni predstavnik član tako skupščin obeh organizacij.

23. februar 1988; Ljubljana

Sestanek za pripravo in organiziranje društva za medicinsko informatiko

19. oktober 1988; Ljubljana

Ustanovni občni zbor društva za medicinsko informatiko Slovenije; predsednik: Štefan Adamič

1989; Ljubljana

5 strokovnih sestankov: Zdravstvena statistika, Umetna inteligenca, Znanstveno informiranje in 2x Računalniško podprt ZIS

1990Bled

Kongres MI’90: IV. posvetovanje o zdravstveni informatiki s prvo izdajo zbornika

1991Maribor

Srečanje ustvarjalcev na področju medicinske informatike

1992;Bled

Kongres MI’92: Medicinska informatika v službi stroke; včlanitev v EFMI; volilni občni zbor: predsednik: Marjan Premik

1993; Ljubljana

Posvetovanje o podatkovnih bazah v zdravstvu

1993; Gozd Martuljek

Posvetovanje o varovanju podatkov v zdravstvu; včlanitev v IMIA

1994; Bled

Kongres MI’94: Elementi enotnosti ZIS; začetek izdajanja revije Informatica medica Slovenica; urednik: Martin Bigec

1995; Portorož

Posvetovanje: Zdravnik in računalnik

1995; Laško

Posvetovanje: Obvladovanje stroškov v zdravstvu

1996; Bled

Kongres MI’96: Nacionalni cilji in strategija; volilni občni zbor: predsednik: Marjan Premik (ponovna izvolitev)

1997; Otočec

Posvetovanje o sožitju različnih informacijskih tehnologij v zdravstvu

1998; Maribor

Jubilejno strokovno srečanje ob deseti obletnici SDMI

1999; Ljubljana

predstavitev ponudnikov programske opreme

avgust 1999; Ljubljana

15. evropski kongres medicinske informatike MIE’99

2000; Ljubljana

Strokovno srečanje z volilnim občnim zborom: predsednica: Smiljana Vončina Slavec

2001; Gozd Martuljek

Posvetovanje: Telekomunikacije v zdravstvu

2001; Ljubljana

Posvetovanje: Informatika v zdravstvu

2002; Bled

Posvetovanje: Elektronski zdravstveni zapis

2002; Ljubljana

Posvetovanje: Informacijska družba in javni sektor – Informatika v zdravstvu

2003; Bled

Kongres MI’2003: eu – zdravje

2003; Slovenj Gradec

Posvetovanje: Varovanje informacij v zdravstvu

2003; Ljubljana

Posvetovanje: Informacijske tehnologije za izboljšanje razmer v slovenskem zdravstvu

2004; Bled

Kongres MI’2004: e-zdravje v e-Sloveniji

2005; Zreče

Posvetovanje: e-zdravje za boljše zdravje v Sloveniji; volilni občni zbor: predsednik: Ivan Eržen

2006; Zreče

Kongres MI’2006: Zdravje na informacijski poti

2007; Zreče

Posvetovanje: e-zdravje po meri človeka

2008; Zreče

Kongres MI’2008: Od e-zdravja k zdravju; dvajseta obletnica delovanja SDMI

 

Galerija

marec 2021: sestanek razširjenega UO SDMI - na daljavo

2018 30 let SDMI, predsednik SDMI Ivan Eržen in tajnik SDMI Mojca Paulin

Skip to content